sydschakt_logo
Företagspolicy

FÖRETAGSPOLICY

Uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001, och AFS 2001:1

Sydschakt med kunden i fokus och god gemenskap vara förstahandsvalet i Skåne.

Vi vill skapa mervärden för våra kunder, oss själva och leverantörer samt bidra till en hållbar utveckling. Med god dialog och rätt resurser ge våra kunder och leverantörer den bästa lösningen. Vi ska vara kompetensutvecklande, flexibla och ständigt förbättra oss. Vi ska ta vara på medarbetarnas kompetens och ge dem möjligheter för vidareutveckling inom företaget.

Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar Sydschakt. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet.

MILJÖ

Vi ska arbeta med ständiga förbättringar för att minska miljöpåverkan och föroreningar.
Vi ska uppfylla miljölagstiftningen och andra samhällskrav samt kunders miljökrav efter bästa tekniska och ekonomiska förutsättningar.

KVALITET

Vi ska tillgodose våra kunder med kvalitativa och tillförlitliga tjänster. Vårt förtroende byggs på det sätt som vi bedriver vår verksamhet och utför våra uppdrag. Vi ska med en bra dialog vara våra kunders problemlösare.

ARBETSMILJÖ

Vi strävar efter att medarbetarna utvecklas, trivs och mår bra. Vi värnar om en god stämning där alla medarbetare blir hörda.
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete förebygger och leder till en bra och säker arbetsplats som gynnar alla.

TRAFIK

Vi skall följa lagar och föreskrifter för trafiken. Vi ska anpassa hastigheten till trafiksituationen, väder och trafikmiljö samt hålla avstånd till framförvarande fordon. Vi ska respektera kör- och vilotidsregler, använda kommunikationsutrustning på ett trafiksäkert sätt samt lastsäkra gods på ett ansvarfullt sätt och vara sprit- och drogfria.

ANSVAR OCH ETIK

Vi vill skapa respekt och förtroende och upplevas som en stabil, professionell och bra samarbetspartner.
Vi ska inte erbjuda, ge otillbörlig betalning eller annan ersättning till någon i syfte att förmå denna att agera i strid mot föreskrivna lagar för att erhålla uppdrag.

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

Alla anställda ska bli behandlade med respekt. Vi främjar lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet eller religion.

UPPFÖRANDEKOD

Sydschakt tillämpar Sveriges byggindustrier uppförandekod. www.sverigesbyggindustrier.se/uppforandekod
Godkänd av Sydschakt Ek. förenings styrelse 2016-11-24